Station Baasrode Zuid / La gare de Baasrode Zuid (4 vues).

Ligne 53: Gent-Sint-Pieters Mechelen Leuven.

Photos 1>4: Christiaan Quistwater (2019).